ramycga@ramycga.org

Premios convocados para o ano 2018

Publicado: 20 de junio de 2018, 14:44
  1. PREMIOS - Convocados

A Real Academia de Medicina de Galicia convoca para este ano 2018 os seguintes premios:

 

  • Premio da FUNDACIÓN PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA, CONDE DE FENOSA, ao mellor traballo presentado, de tema libre, en ciencias médicas de aplicación clínica. Nomeamento de académico correspondente e unha dotación económica de 6.010 euros.

  • Premio da FUNDACIÓN CENTRO ONCOLÓXICO DE GALICIA, “JOSÉ ANTONIO QUIROGA Y PIÑEYRO”, a un traballo de tema libre de investigación oncolóxica non básica, de interese científico-social-sanitario. Dotación de 6.010 euros.

 
BASES

Os traballos deberán ser orixinais, inéditos e non premiados xa por ningunha outra entidade, e poden estar realizados por un só autor ou por varios autores, en equipo.

No caso do premio que inclúe como galardón o nomeamento de académico correspondente, o devandito título só se outorgará, exclusivamente, ao primeiro dos autores premiados, se non o posuíse.

Ao autor e coautores ou colaboradores que figuren como tales entregaráselles un certificado individual da participación nos traballos premiados. El/os mesmos autores non poderán presentar o mesmo traballo ao dos Premios convocados.

Poderanse conceder “mencións honoríficas” a outros traballos presentados á mesma convocatoria, que sexan merecedores diso.

A Real Academia poderá acordar, se o considera oportuno, a impresión do traballo galardoado fixándose, en cada caso, o número de exemplares que haberían de corresponder a cada unha das partes. Todas as memorias presentadas quedarán propiedade da academia.

 

CONDICIÓNS DOS TRABALLOS

1- Estarán escritos a máquina a dous espazos, en tamaño DIN A4 ou holandesa, redactados en castelán ou galego, sen sinatura, nin rúbrica, nin indicación que poida revelar o nome ou os nomes dos autores, e levará na súa primeira páxina ou cuberta, ademais do título, un lema que exprese a que premio se presenta; de non o indicar será eliminado do concurso. Tales manuscritos non deberán exceder de 50 páxinas.

2- Cada traballo, enviado á Academia en forma que se manteña o anonimato do seu autor/a, virá acompañado por unha “plica” en sobre pechado, co título completo e “lema”, integrada polos seguintes documentos:

- O nome do autor ou, se é o caso, autores especificando, neste caso a súa orde como 1.º, 2.º, 3.º etc. asinantes. Acompañaranse as fotocopias do/s título/s profesionais e tamén fotocopias dos correspondentes DNI.

- Domicilio e teléfono do autor ou autores, así como unha declaración xurada de que o traballo é orixinal e non foi publicado total, nin parcialmente, con anterioridade.

- Unha carta asinada polo autor ou autores comprometéndose a aceptar o premio no caso de que o seu traballo resulte merecedor deste.

3- Para que sexan aceptados os traballos deberanse enviar tres exemplares imprimidos e outro en soporte informático cuxos arquivos permitan a reprodución escrita do traballo. Cada copia deberá especificar o título,o “lema” e a que premio dos convocados concorre.

4- Os traballos deben ser remitidos á Secretaría da Real Academia de Medicina de Galicia, na rúa Durán Loriga, 10, 15003, A Coruña, antes do 31 de outubro de 2018, data en que quedará cerrada a admisión.

5- Incumprir calquera das condicións antecedentes suporá a eliminación automática do concurso.

 

OUTRAS NORMAS DO CONCURSO

A- A entrega dos premios terá lugar no acto inaugural do curso académico, no mes de xaneiro de 2019.

B- O ditame da academia, por votación secreta dos seus membros numerarios, con informe previo non vinculante da comisión nomeada para avaliar os traballos presentados, será inapelable, e poderá ser declarado deserto algún premio.

C- A comisión avaliadora poderá orientar algún dos traballos presentados cara a outro premio distinto ao que opten, se así o permite o carácter temático do traballo en cuestión.

D- Non poderán tomar parte no concurso os Académicos Numerarios da Real Academia de Medicina de Galicia, incluso en condición de “electos” nin os autores e coautores xa Premiados, en convocatorias anteriores, con calquera dos premios da Academia.

E- Non poderá ser concedido o título de Académico Correspondente, nin ningún outro premio, aos autores que non posúan a titulación universitaria de Licenciados ou Doutores en Medicina.

Noticias relacionadas

PREMIOS CONVOCADOS PARA EL AÑO 2023

  Una de las misiones de la Real Academia de Medicina de Galicia (RAMG), es la promoción y difusión de la excelencia científica en temas relacionados con las ciencias médicas. Es también uno de los objetivos, el fomentar la participación de jóvenes investigadores y clínicos en formación en estos

PREMIOS CONVOCADOS PARA EL AÑO 2022

La Real Academia de Medicina de Galicia convoca para este año 2022 los siguientes premios: .PREMIO DE LA FUNDACIÓN BARRIÉ “Excmo. Sr. D. Pedro Barrié de la Maza”. Al mejor trabajo presentado, de tema libre, en ciencias médicas de aplicación clínica. Nombramiento de Académico/a Correspondiente y

PREMIOS CONVOCADOS PARA EL AÑO 2020

  La Real Academia de Medicina de Galicia convoca para el presente año 2020 los siguientes premios: •Premio de la Fundación “PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA, CONDE DE FENOSA”, al mejor trabajo presentado, de tema libre, en ciencias médicas de aplicación clínica. Nombramiento de Académico Correspondiente

PREMIOS CONVOCADOS PARA EL AÑO 2019

            PREMIOS CONVOCADOS PARA EL AÑO 2019   La Real Academia de Medicina de Galicia convoca para el presente año 2019 los siguientes premios:   •Premio de la Fundación “PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA, CONDE DE FENOSA”, al mejor trabajo presentado, de tema libre, en ciencias médicas de
Museo de la Viruela Díptico del Museo